Author Topic: Y̿͗͂ͩ̅ͪ҉̸̢̭̹̞͍͇͓̘̟̦̭̖͔̕u̢̞̪̟̠̝̍̆̊̉̐ͤ͒ͫ̓̑̑̆͒̍  (Read 5175 times)

???????? ???????????????? ????????????? ??????? ?????????????????????? ???????????????????? ??? ???? ????????????????????? ?????? ??????? ???????????? ????????????????? ???????? ?? ???????????????? ?????????????????? ????????? ???????? ????????????????? ???????? ?? ???????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ???????? ?????????  ???? ?????  ?????? ?? ?????????  ?????????????????? ????????? ? ???? ????????????? ???????? ??  ?????  ???????????????????????
????????????????????????   ??? ???  ?????????  ??????????????????????? ????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????? ????????????? ???????????????? ??????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ????????????????? ???????? ??   ???????????????? ?????????????????? ??????? ?? ????????  ????????????????? ???????? ?? ?????????????????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ?????????????????   ?????? ?????? ?????? ?????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ???? ????????????? ????????  ??????? ???????? ?????? ???????? ?????????  ???????????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ???????? ???? ????????????? ????????  ??????? ???????? ?????? ???????? ?????????  ???????????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ???????????? ???? ????????????? ????????  ??????? ???????? ?????? ??? ?????  ?????????  ???????????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ????????????? ?? ????????????????? ???????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ????????????????? ???????????? ??????????? ???? ??? ???????????? ????????? ?? ??? ????????? ?????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????

    ?? ??      i i ?  ?
  ??   ?? ??      ? n      ?                                                                                                                                                                                                                                                  z
  ?  ?  ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "    ?  ?  ?  ?.  ?  ?  ?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ?  M2  ?H  _p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?  w'  Q  5|  ?? K? ? 2( Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e,%/$8_G?%?&;8                                                                                                                                                                                                                                                                                          L&|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ?.4 }?j?                                                                                                                                                                                                                                                                                           ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 K 2 ? \ 0 ? N d                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( J \ ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 D d ? ? L^H M ?                                                                                                                                 

Tenbatsu! Myon Rabbie

 • I cannot and will not learn.
 • Letty is sick of my shit.
Fuck year, break the internet.

Slaves

 • uHHH,
 • *
 • uHHHHHHHHHH,,,
q                                                                                                                             

pretty post

q                                                                                                                             

pretty post
that was an experiment to find clairvoyants. You have passed

Slaves

 • uHHH,
 • *
 • uHHHHHHHHHH,,,
that was an experiment to find clairvoyants. You have passed

do i get a show on Discovery

cause if i don't no deal

that was an experiment to find clairvoyants. You have passed

do i get a show on Discovery

cause if i don't no deal
I'll have to see that it wasn't a false positive

since some computers cannot handle loads of shit-talking simultaneously on one screen